חדשות רצות
   
 
 
תקנון

חברות
חברים חדשים יתקבלו באמצעות מילוי, חתימה והגשה של טופס הצטרפות.

חברים מחוייבים בתשלום שנתי של דמי חברות, בגובה שיקבע ע"י ועד האגודה, ויאושר באסיפה הכללית.

באם, מסיבה כל שהיא, חבר לא חתם על טופס הצטרפותו, הרי שבעצם תשלום דמי החבר יש לראות את הסכמתו לקבל את תקנון האגודה ולפעול על פיו.

זכויות וחובות של חבר

לחבר באגודה יחשב מי ששילם דמי חברות לאותה שנה. גובה דמי החברות יקבע על-ידי הועד הפעיל ויאושר באסיפה הכללית. דמי החבר הם שנתיים. בעת רישום, החבר החדש יאשר בחתימתו שקרא את התקנון והוא מתחייב לפעול על-פיו. במידה ולא עשה כך, גם תשלום דמי החבר מהווים הסכמה לתקנון.

חבר זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית. לחבר יהיה קול אחד בהצבעות. חבר זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.

מי שלא שילם את דמי החבר, ומעוניין להשתתף בפעולות האגודה, יצטרך להירשם כחבר, ולשלם דמי חברות מלאים לאותה שנה.

בפעילויות שבהם מוזמן חרט אמן מחו"ל, או כנסים ואירועים מיוחדים, תינתן עדיפות ברישום לחברים מן המניין.

ההכנסות מדמי החבר ישמשו את הפעילות השוטפת של האגודה. דיוור, תשלום עבור שכירת מקום או שירותים לצורך הפעילות השוטפת, כגון כיבוד, פרסום, תשלום לאומנים אורחים, מדגימים, מרצים, סיורים, ומימון פרסים.

פרס עידוד יכול להינתן לחבר במידה והוכרז על קיום תחרות עבודות נושאת פרסים, ונקבע חבר שופטים לצורך מתן הפרס. סכום הפרס יקבע על ידי הועד.

במידת הצורך, ישמשו חלק מהכנסות דמי החבר לסבסוד הפעילות. סבסוד זה יעשה על פי שיקולי הועד, ובהתחשב במצב הכספי של האגודה.

כל הוצאה אחרת שאינה קשורה ישירות לפעילות השוטפת, תעשה רק באישור האסיפה הכללית.

ביטול חברות תתבצע על פי בקשה בכתב, לכתובת האגודה או בדואר אלקטרוני. לחלופין, הועד רשאי להוציא אדם מרשימת החברים באם לא שילם דמי חבר במשך שנתיים ימים. הודעה על הוצאת חבר מהאגודה תישלח לחבר בדואר רגיל, לכתובת שרשם בזמן הצטרפותו לאגודה. במידה והחבר עדיין מעוניין להישאר חבר באגודה, עליו לשלם את חובו לאגודה בלו"ז שיוגדר לו.

לא יוחזרו דמי חבר במהלך שנת חברות, לחבר המבקש לקטוע את חברותו באגודה.

אסיפה כללית

זמן ומקום: אסיפה כללית חייבת להתקיים לפחות פעם בשנה. זימון אסיפה כללית ייקבע על ידי הועד.

הזמנה: תישלח הודעה לכל החברים מראש שמפגש מסוים הוא גם מפגש של האסיפה הכללית. באסיפה הכללית יימסר דין וחשבון על פעולות האגודה.

מניין: האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות באם נכחו בפגישה לפחות רבע ממספר החברים הרשומים.

החלטות: יתקבלו ברוב רגיל. במקרה של קולות שקולים, רשאי ראש האסיפה להכריע. החלטות יכולות להתקבל גם במשאל טלפוני, בדואר או בדואר אלקטרוני.

פרוטוקול: ירשם פרוטוקול של האסיפה.

ועד

כל אחד מהחברים רשאי להיבחר לועד, בתנאי שאין ניגוד אינטרסים בין מחויבות החבר למטרות האגודה לבין עיסוקיו האחרים.

מספר החברים: מספר חברי הועד יקבע על ידי האסיפה הכללית. הועד חייב למנות לפחות שני חברים.

כהונה: ועד יכהן לפחות שנה. האסיפה הכללית רשאית לבחור ועד חדש לאחר שנה, להשאיר את הועד הקיים לכהונה נוספת, להציע להוסיף חבר לועד, או להציע להפסיק כהונת חבר ועד.

השלמת הועד: נבצר מחבר ועד להמשיך בתפקידו, רשאים חברי הועד הנותרים למנות חבר אחר במקומו. עד למינוי חבר חדש על ידי האסיפה הכללית, רשאים הנותרים להמשיך בתפקידם. מינוי החבר החדש יתבצע תוך ...

ישיבות: הועד קובע לעצמו סדר עבודה ופגישות.

החלטות: יכולות להתקבל בישיבה מסודרת שנקבעה מראש, בדואר אלקטרוני, או בטלפון. חברי הועד רשאים להזמין מפעם לפעם חברים אחרים לצורכי התייעצות וקבלת החלטות.

פרוטוקול: החלטות וסיכומים ירשמו בפרוטוקול. פרוטוקול זה ישמר ב....

ועדת ביקורת

הסעיפים הנוגעים לועד חלים גם על ועדת הביקורת. אולם, בעוד שלועד צריכים להיבחר שני חברים לפחות, ועדת הביקורת יכולה לתפקד גם באם מכהן בה אדם אחד בלבד. במקרה כזה, אדם זה חייב להיות בעל ידע והבנה בניהול של דו"חות כספיים.

פרוק האגודה

במידה והאגודה תעמוד בפני פרוק מכל סיבה שהיא, יחולק סכום הכסף ו/או הנכסים העומדים לרשותה, שווה בשווה, בין אלה הרשומים כחברים באותה שנה.

חברי ועד קודמים

חברי הועד הראשון שנבחרו לנהל את האגודה היו אורי יעלון ודני סירוטה.

2001: אבנר חיורוני, פבלו נמזוף, שושנה קליגמן

2002: יהודה ורשבסקי, פבלו נמזוף, שושנה קליגמן

2003-2004: יהודה ורשבסקי, יחיאל מטלון, שושנה קליגמן, עובדיה מרדכי

2004-2005: יחיאל מטלון, יוחנן וולף, עובדיה מרדכי

2006: עובדיה מרדכי, סטנלי היימס, יורם סלע, חי פלח

2007:

2008:
2009: זאב גונן, אוריאל בר-אבן, פיני קלימר ויחיאל מטלון
2012: יחיאל מטלון,דני וגנר,פיני קלימר ואבנר טראוב

* תקנון זה הנו מסמך הבנות בין החברים, ואיננו מסמך בעל תוקף משפטי מחייב. סעיפי תקנון זה ניתנים לשינוי בתנאי שיאושרו ויקבלו תוקף של החלטה מסודרת באסיפה כללית על-ידי רוב מקובל.

 

חיברה: שושנה קליגמן
עריכה 12.08 נועם.ז.